• Samkhyakarika. Le strofe del Samkhya con il commento di Gaudapada
Samkhyakarika. Le strofe del Samkhya con il commento di Gaudapada

Samkhyakarika. Le strofe del Samkhya con il commento di Gaudapada